۴_۵۵۶۵۶۵۱۷۱۰۰۳۱۹۵۴۹۹

دستگاه کارواش دروازه ای

دستگاه کارواش دروازه ای